Missie en Visie

De Bolder verzorgt voor de inwoners van de gemeente Waterland sociaal cultureel werk en wil daarmee een belangrijke rol in de Waterlandse gemeenschap vervullen. Deze rol richt zich op het stimuleren van deelname van diverse doelgroepen aan de samenleving.
Hiertoe bieden wij activiteiten gericht op ontmoeting, participatie, ontwikkeling en educatie en preventie, met extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Als welzijnsinstelling bouwen wij mee aan de sociale infrastructuur en zijn wij een verbindende schakel tussen individu, omgeving en samenleving. Wij voeren ons werk uit in samenwerking met zo’n 80 vrijwilligers en vele samenwerkingspartners.
De missie van deze stichting luidt als volgt:

De Bolder streeft naar een samenleving waarin inwoners kunnen meedoen, zich kunnen
ontwikkelen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Algemene voorzieningen vormen een belangrijke basis voor de ondersteuning van inwoners op het gebied van ontwikkeling en zelfstandig functioneren.

De doelstelling van De Bolder is:

Het bevorderen van de sociale samenhang en maatschappelijke participatie door te voorzien in een sociale infrastructuur met voldoende mogelijkheden voor ontmoeting, ontplooiing en ontspanning. Daarnaast het voorkomen dat mensen in een achterstandspositie raken, onder andere door het bevorderen van zelfredzaamheid.”

De doelen voor De Bolder kunnen gelet op bovenstaande als volgt worden samengevat:

De Bolder:
• is een actieve en uitnodigende algemene voorziening voor alle inwoners van Waterland;
• signaleert vroeg nieuwe vragen en ontwikkelingen en ze realiseert en ontwikkelt creatieve oplossingen en een nieuw dienstenaanbod;
• heeft daarbij aandacht voor kwetsbare mensen en biedt ruimte voor betrokkenheid van
de meer zelfredzamen;
• organiseert preventieve activiteiten om een beroep op individuele ondersteuning te
voorkomen.
• begeleidt vrijwilligers in hun bijdrage aan de lokale samenleving;
• biedt en stimuleert mogelijkheden tot cultuurbeleving.

X