Algemene Huurvoorwaarden

Zie hieronder de algemene huurvoorwaarden.

  1. Verhuurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat de gehuurde ruimte op het overeengekomen tijdstip en gedurende de overeengekomen periode toegankelijk is.
  2. Bij het in gebruik nemen van de ruimte door huurder draagt de huurder zelf zorg voor de inrichting van de ruimte waaronder worden verstaan: het verplaatsen van meubilair, versieren van de ruimte, plaatsen van statafels etc., dit alles voor zover van toepassing en in overleg met de verhuurder.
  3. De ruimte wordt uitsluitend verhuurd met gebruik van bar en zonodig 1 à 2 barmedewerkers van verhuurder. Etenswaar kan door huurder zelf verzorgd worden waarbij gebruik van keuken en servies inclusief is.
  4. Door verhuurder kan een borgsom worden vastgesteld die vóór de huurperiode door huurder betaald dient te worden.
  5. Na afloop van de huurperiode dient huurder ervoor te zorgen dat de ruimte schoon en in dezelfde staat als aangetroffen, opgeruimd wordt achtergelaten. Een en ander is ter beoordeling van de verhuurder. Mocht de ruimte niet schoon zijn opgeleverd dan is verhuurder gemachtigd de schoonmaakkosten van de borg in te houden.
  6. Voor schade die ontstaat tijdens het gebruik van de ruimte door huurder aan en in die ruimte en andere door huurder van verhuurder in gebruik zijnde roerende en onroerende zaken is de huurder aansprakelijk behalve als onomstotelijk aangetoond wordt dat de veroorzaakte schade geen enkel verband houdt met het gebruik van de ruimte door de huurder.
  7. De ruimte mag alleen in gebruik worden genomen als de verhuurder bekend is welke activiteit door de huurder wordt gepropageerd, georganiseerd en uitgevoerd en de verhuurder kenbaar heeft gemaakt daartegen geen overwegende bezwaren te hebben.
  8. Annuleren van de huurovereenkomst kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de huurdatum. Bij latere annulering kan verhuurder besluiten de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden.

X